Przeskocz do treści

Ruszają zapisy na naszą konferencję. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych właściwym prowadzeniem gospodarstwa pasiecznego!!! Poniżej program i karta zgłoszeniowa.

Spotkajmy się w Synergii!

20.11.2021

Serdecznie zapraszamy wszystkich miłośników naszych listopadowych spotkań naukowych na piątą edycję corocznej konferencji organizowanej przez nasz Związek. W tym roku spotykamy się w Łodzi w budynku Centrum Biznesowego Synergia. ul.Wólczańska 143 [miejsce spotkań koła]

PROGRAM KONFERENCJI

8.30 - 9.00 – Otwarcie konferencji

9.00 – 11.30 – Prawidłowe przygotowanie rodzin pszczelich do zimowli czy to nadal problem?, dr inż. Jerzy Samborski

11.30 – 11.45 – przerwa kawowa

11.45 – 13.15 – Pobudzenie rodzin pszczelich do rozwoju – wykorzystanie wczesnych pożytków towarowych, dr inż. Jerzy Samborski

13.15 – 14.00 – dyskusja

14.00 – 14.45 – obiad

14.45 – 16.15 - Aktualne spojrzenie na metody zapobiegania i zwalczania chorób pszczół, dr n.wet. Maria Zoń

16.15 – 16.30 – Rafał Orlicki – Vet - Animal – wykład sponsorowany

16.30 16.45 – przerwa kawowa

16.45 – 18.15 - Czy potrafimy rozróżnić choroby czerwiu pszczelego? Diagnostyka różnicowa chorób czerwiu, dr n.wet. Maria Zoń

18.15 – 19.00 - dyskusja

19.00 - zakończenie konferencji

dr inż. Jerzy Samborski – Wydział Biotechnologii i Hodowli Zwierząt, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

dr n.wet. Maria Zoń – Uniwersyteckie Centrum Medycyny Weterynaryjnej UJ-UR w Krakowie.

Opłata konferencyjna 90 zł (w tym obiad i przerwy kawowe)

Bliższe szczegóły już niebawem...

W imieniu Zarządu Koła, przekazujemy następujące informację :

1.Najbliższe Spotkanie Członków Koła planowane jest na 9 WRZEŚNIA 2021 ( CZWARTEK )
Miejsce spotkania : Miejsce konferencyjne SYNERGIA przy ul.Wólczańskiej

2.Kolega Darek Derewenda proponuje zakup :
INVERTIX 72F w cenie 46 złotych za wiadro 15 Litrów
Zakup paletowy
Konieczna przedpłata
Kontakt : Dariusz Derewenda 604 273 079
Chętnych zapraszamy do kontaktu.

Proponowany porządek spotkania :

Spotkanie członków koła nr 1 odbędzie się  06 Pażdziernika 2022 [czwartek] w Centrum biznesowym Synergia w Łodzi przy ulicy Wólczańskiej 143 .

Uwaga :

Na zebranie 6 .10.2022 proszę przynieść  prognozowane zapotrzebowanie na :

sprzęt  , leki , matki/odkłady [na oddzielnych kartkach].

    

         - omówienie spraw organizacyjnych

         -  gospodarka pasieczna ,problemy/wyzwania

        - zamierzenia na najbliższa przyszłość

Przypomnienie i ewentualne zmiany będą rozesłane przy pomocy SMS .

     Prezes Zdzisław Berent.

Z dniem 28 maja 2021 r. rozpoczął się nabór wniosków o przyznanie pomocy dla pszczelarzy będących podmiotami prowadzącymi działalność nadzorowaną w zakresie utrzymywania pszczół wpisanych do rejestru, o którym mowa w art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt.

W załączeniu przekazujemy wnioski

  • Wzór wniosku o pomoc dla pszczelarzy w formacie PDF
  • Wzór wniosku o pomoc dla pszczelarzy w formacie Excel

oraz
Instrukcja wypełniania wniosku o pomoc dla pszczelarzy

a także

Wniosek_o_wpis_do_ewidencji_producentow EP

Wnioski o udzielenie pomocy należy składać na formularzu (jak w załączeniu) opracowanym i udostępnionym przez Agencję lub pobrać ze strony Agencji ARiMR https://www.arimr.gov.pl/pomoc-krajowa/pomoc-dla-pszczelarzy-do-przezimowanych-rodzin-pszczelich.html

Wnioski składać należy do Kierownika BP ARiMR, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę pszczelarza, w terminie od dnia: 28.05.2021r. do dnia 30.06.2021 r.

W przypadku złożenia wniosku w terminie innym niż określony powyżej nie wszczyna się postępowania w sprawie przyznania pomocy.

Beneficjentem pomocy może być pszczelarz:

  1. któremu został nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności, tzw. numer EP
  2. który prowadzi działalność nadzorowaną w zakresie utrzymywania pszczół wpisanych do rejestru, o którym mowa w art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt.

Do wniosku należy dołączyć:

1) w przypadku braku tzw. numeru EP, należy do wniosku dołączyć wypełniony i podpisany wniosek o wpis do EP (w załączeniu Wniosek_o_wpis_do_ewidencji_producentow) .

2) zaświadczenie powiatowego lekarza weterynarii o:

  • wpisaniu, pszczelarza do rejestru, o którym mowa w art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt,
  • liczbie pni pszczelich, wydane w roku, w którym ten pszczelarz ubiega się o pomoc,

3) zaświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis.


Informacja w sprawie zasad uzyskiwania numerów identyfikacyjnych w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności (otwórz) – dotyczy wnioskodawców, którzy nie posiadają takiego numeru.

Wnioski można przekazywać za pośrednictwem platformy ePUAP lub wysłać za pośrednictwem wyznaczonego operatora pocztowego (Poczta Polska) przesyłką rejestrowaną. Dokumenty można także dostarczyć do specjalnych wrzutni, które ustawione są w placówkach terenowych Agencji lub złożyć osobiście, o ile w danej jednostce istnieje taka możliwość.

Za datę złożenia wniosku będzie uważana data nadania, w przypadku platformy ePUAP i rejestrowanej przesyłki pocztowej, a w przypadku umieszczenia wniosku we wrzutni lub złożenia na kancelarii Biura Powiatowego, data umieszczenia we wrzutni lub odpowiednio złożenia w kancelarii.

W przypadku skorzystania z wrzutni, jeżeli wnioskodawca chce otrzymać potwierdzenie złożenia, do wniosku należy dołączyć dane kontaktowe (adres e- mail, bądź nr. telefonu komórkowego) ze wskazaniem, że za pośrednictwem tego adresu e-mail lub numeru telefonu, Agencja ma poinformować o przyjęciu wniosku poprzez wrzutnie.

Pomoc dla podmiotów prowadzących działalność nadzorowaną w zakresie utrzymywania pszczół ustala się w formie dotacji do każdej przezimowanej rodziny pszczelej, przy stawce dotacji wynoszącej 20 zł na rodzinę pszczelą na rok.

Wysokość pomocy, ustala się jako iloczyn liczby przezimowanych rodzin pszczelich oraz stawki pomocy na jedną przezimowaną rodzinę pszczelą.

W przypadku, gdy ze złożonych wniosków będzie wynikało, że zapotrzebowanie na pomoc przekracza łącznie kwotę 35,5 mln zł do obliczenia wysokości tej pomocy zostanie zastosowany współczynnik korygujący. Współczynnik korygujący stanowi iloraz kwoty 35,5 mln zł i kwoty równej zapotrzebowaniu na tę pomoc wynikającej ze złożonych wniosków.

Pomoc, jest wypłacana na rachunek pszczelarza wskazany w krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności, w tzw. EP.
Pomoc, ma charakter pomocy de minimis w rolnictwie i jest udzielana zgodnie z przepisami rozporządzenia Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 9 ze zm.) oraz przepisami o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej.

Wprowadzenie powyższej pomocy wynika z opublikowania w dniu 20.05.2021 r. w Dzienniku Ustaw, pod pozycją 926 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19.05.2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa poprzez dodanie § 13zf oraz § 13zg, którym wprowadza się pomoc dla pszczelarzy.

Wszelkie pytania dotyczące naboru wniosków o przyznanie pomocy finansowej dla producentów rolnych należy kierować do właściwych miejscowo palcówek ARiMR - (otwórz) lub na adres na: info@arimr.gov.pl

Pozdrawiam

Katarzyna Klepka

Polski Związek Pszczelarski

_____________________________________________________________

Niniejsza wiadomość może zawierać informacje poufne oraz / lub prawnie chronione.
Jeśli nie są Państwo właściwym adresatem (lub otrzymali Państwo tą wiadomość
na skutek pomyłki) prosimy o tym fakcie niezwłocznie poinformować nadawcę
i usunąć otrzymaną wiadomość.

Kopiowanie, ujawnianie lub rozpowszechnianie załączonej informacji bez zgody jej nadawcy jest zabronione.

Klauzula RODO

Zapraszamy na szkolenie z Markiem Podlewskim

„Szkolenie realizowane jest w oparciu o środki pochodzące z budżetu państwa i Komisji Europejskiej” w ramach projektu szkoleniowego 111/2020. Poprowadzi je mgr Marek Podlewski.

PROGRAM SZKOLENIA

10.04.2020 Sobota

9.15 – 10.45- Elementy współczesnej gospodarki pasiecznej w aspekcie zdrowotności pszczół, wydajności i jakości pozyskiwania miodu.

10.45 – 11.00 Przerwa

11.00 – 12.30 - Elementy współczesnej gospodarki pasiecznej w aspekcie zdrowotności pszczół, wydajności i jakości pozyskiwania miodu.

12.30 – 14.00 - Wybrane elementy rotacyjnej gospodarki pasiecznej- ich wpływ na zdrowotność pszczół

14.00 – 15.00 Przerwa

15.00 – 16.30 -Wybrane elementy rotacyjnej gospodarki pasiecznej- ich wpływ na zdrowotność pszczół

11.04.2020 - Niedziela

10.30 – 12.00 - Wpływ chorób pszczół, głównie Varroa Destructor, na rozwój i kondycję rodzin pszczelich

12.00 – 12.15 - Przerwa
12.15 – 13.45- Wpływ chorób pszczół, głównie Varroa Destructor, na rozwój i kondycję rodzin pszczelich

13.34 – 14.30 przerwa

14.30 – 16.00 - Selekcja pszczół drogą do utrzymania zdrowych i silnych rodzin pszczelich

 

Link do ankiety dla członków WZP, którą trzeba wypełnić, żeby zarejestrować się na szkolenie:

https://docs.google.com/.../1FAIpQLSfQLLRJsPr.../viewform...

Z przyjemnością informujemy, iż koleżanka BARBARA TRAWIŃSKA zajęła drugie miejsce w konkursie "Pamiętajmy o ogrodach "

GRATULACJE !!!

Poniżej cała prezentacja do pobrania

Jeden ze slajdów prezentacji

Zarząd Koła informuje , iż :

- Składka członkowska na rok 2021 wynosi 85 zł
- Składka ulowa nie ulega zmianie i pozostaje na poziomie
4 zł od ula

Wpłat należy dokonywać na konto :
87 1240 1545 1111 0010 8702 3050

- Zużyte leki należy przygotować do zwrotu - jak w latach poprzednich
Zwrotu dokonujemy u Państwa Faliszewskich - po uprzednim uzgodnieniu terminu.
Informacja o rozpoczęciu zwrotów zostanie przekazana do członków za pomocą wiadomości SMS

- Przypominamy, iż przy pozyskiwaniu RHD - kluczowa jest konsultacja z lekarzem weterynarii.

Informację dodatkowe znajdą Państwo pod adresem :

http://pszczoly-lodz.pl/informacje-o-sprzedazy-bezposredniej-oraz-rolniczym-handlu-detalicznym/


Strona używa Ciasteczek dowiedz się więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close