Przeskocz do treści

Proponowany porządek spotkania :

Spotkanie członków koła nr 1 odbędzie się  06 Pażdziernika 2022 [czwartek] w Centrum biznesowym Synergia w Łodzi przy ulicy Wólczańskiej 143 .

Uwaga :

Na zebranie 6 .10.2022 proszę przynieść  prognozowane zapotrzebowanie na :

sprzęt  , leki , matki/odkłady [na oddzielnych kartkach].

    

         - omówienie spraw organizacyjnych

         -  gospodarka pasieczna ,problemy/wyzwania

        - zamierzenia na najbliższa przyszłość

Przypomnienie i ewentualne zmiany będą rozesłane przy pomocy SMS .

     Prezes Zdzisław Berent.

Z dniem 28 maja 2021 r. rozpoczął się nabór wniosków o przyznanie pomocy dla pszczelarzy będących podmiotami prowadzącymi działalność nadzorowaną w zakresie utrzymywania pszczół wpisanych do rejestru, o którym mowa w art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt.

W załączeniu przekazujemy wnioski

  • Wzór wniosku o pomoc dla pszczelarzy w formacie PDF
  • Wzór wniosku o pomoc dla pszczelarzy w formacie Excel

oraz
Instrukcja wypełniania wniosku o pomoc dla pszczelarzy

a także

Wniosek_o_wpis_do_ewidencji_producentow EP

Wnioski o udzielenie pomocy należy składać na formularzu (jak w załączeniu) opracowanym i udostępnionym przez Agencję lub pobrać ze strony Agencji ARiMR https://www.arimr.gov.pl/pomoc-krajowa/pomoc-dla-pszczelarzy-do-przezimowanych-rodzin-pszczelich.html

Wnioski składać należy do Kierownika BP ARiMR, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę pszczelarza, w terminie od dnia: 28.05.2021r. do dnia 30.06.2021 r.

W przypadku złożenia wniosku w terminie innym niż określony powyżej nie wszczyna się postępowania w sprawie przyznania pomocy.

Beneficjentem pomocy może być pszczelarz:

  1. któremu został nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności, tzw. numer EP
  2. który prowadzi działalność nadzorowaną w zakresie utrzymywania pszczół wpisanych do rejestru, o którym mowa w art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt.

Do wniosku należy dołączyć:

1) w przypadku braku tzw. numeru EP, należy do wniosku dołączyć wypełniony i podpisany wniosek o wpis do EP (w załączeniu Wniosek_o_wpis_do_ewidencji_producentow) .

2) zaświadczenie powiatowego lekarza weterynarii o:

  • wpisaniu, pszczelarza do rejestru, o którym mowa w art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt,
  • liczbie pni pszczelich, wydane w roku, w którym ten pszczelarz ubiega się o pomoc,

3) zaświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis.


Informacja w sprawie zasad uzyskiwania numerów identyfikacyjnych w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności (otwórz) – dotyczy wnioskodawców, którzy nie posiadają takiego numeru.

Wnioski można przekazywać za pośrednictwem platformy ePUAP lub wysłać za pośrednictwem wyznaczonego operatora pocztowego (Poczta Polska) przesyłką rejestrowaną. Dokumenty można także dostarczyć do specjalnych wrzutni, które ustawione są w placówkach terenowych Agencji lub złożyć osobiście, o ile w danej jednostce istnieje taka możliwość.

Za datę złożenia wniosku będzie uważana data nadania, w przypadku platformy ePUAP i rejestrowanej przesyłki pocztowej, a w przypadku umieszczenia wniosku we wrzutni lub złożenia na kancelarii Biura Powiatowego, data umieszczenia we wrzutni lub odpowiednio złożenia w kancelarii.

W przypadku skorzystania z wrzutni, jeżeli wnioskodawca chce otrzymać potwierdzenie złożenia, do wniosku należy dołączyć dane kontaktowe (adres e- mail, bądź nr. telefonu komórkowego) ze wskazaniem, że za pośrednictwem tego adresu e-mail lub numeru telefonu, Agencja ma poinformować o przyjęciu wniosku poprzez wrzutnie.

Pomoc dla podmiotów prowadzących działalność nadzorowaną w zakresie utrzymywania pszczół ustala się w formie dotacji do każdej przezimowanej rodziny pszczelej, przy stawce dotacji wynoszącej 20 zł na rodzinę pszczelą na rok.

Wysokość pomocy, ustala się jako iloczyn liczby przezimowanych rodzin pszczelich oraz stawki pomocy na jedną przezimowaną rodzinę pszczelą.

W przypadku, gdy ze złożonych wniosków będzie wynikało, że zapotrzebowanie na pomoc przekracza łącznie kwotę 35,5 mln zł do obliczenia wysokości tej pomocy zostanie zastosowany współczynnik korygujący. Współczynnik korygujący stanowi iloraz kwoty 35,5 mln zł i kwoty równej zapotrzebowaniu na tę pomoc wynikającej ze złożonych wniosków.

Pomoc, jest wypłacana na rachunek pszczelarza wskazany w krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności, w tzw. EP.
Pomoc, ma charakter pomocy de minimis w rolnictwie i jest udzielana zgodnie z przepisami rozporządzenia Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 9 ze zm.) oraz przepisami o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej.

Wprowadzenie powyższej pomocy wynika z opublikowania w dniu 20.05.2021 r. w Dzienniku Ustaw, pod pozycją 926 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19.05.2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa poprzez dodanie § 13zf oraz § 13zg, którym wprowadza się pomoc dla pszczelarzy.

Wszelkie pytania dotyczące naboru wniosków o przyznanie pomocy finansowej dla producentów rolnych należy kierować do właściwych miejscowo palcówek ARiMR - (otwórz) lub na adres na: info@arimr.gov.pl

Pozdrawiam

Katarzyna Klepka

Polski Związek Pszczelarski

_____________________________________________________________

Niniejsza wiadomość może zawierać informacje poufne oraz / lub prawnie chronione.
Jeśli nie są Państwo właściwym adresatem (lub otrzymali Państwo tą wiadomość
na skutek pomyłki) prosimy o tym fakcie niezwłocznie poinformować nadawcę
i usunąć otrzymaną wiadomość.

Kopiowanie, ujawnianie lub rozpowszechnianie załączonej informacji bez zgody jej nadawcy jest zabronione.

Klauzula RODO

1 .Leki zamawiamy u  kol . Faliszewskiej  [według zasad z ubiegłego roku]

   -- dotyczy to leków refundowanych.

  -- istnieje tez możliwość zamówienia leków poza listą refundacyjna [bez zwrotu refundacji – oddzielna lista]

     po cenach takich samych jak leki refundowane [hurtowych]

UWAGA !!!
Ostateczny termin zamówień i opłat za leki upływa 25 lutego 2021 r.

2. Płatność za leki na konto koła  [tak jak składki].

Ubezpieczenie pasieki :

     -- podobnie jak w latach ubiegłych  6 zł od pasieki

--- pasieka to liczba rodzin do 50 w jednej lokalizacji ,jak w tej samej lokalizacji jest wielokrotność tej ilości to za każdą „rozpoczęta 50 – tke” 6zł

               --każda inna lokalizacja  jako inna pasieka 6zł  [na tych samych zasadach j.w.]

Doszła nowa opcja „ubezpieczenie produktu” – patrz w załączone materiały.

Płatność przelewem   , może być przy okazji płatności za leki  [minimalizacja kosztów] .

Podpisanie umowy ubezpieczeniowej jest obowiązkowe , musi być własnoręczne .

Będzie się odbywało w terminie marcowym , co do sposobu i miejsca zbierania podpisów będzie rozesłana informacja w późniejszym terminie .

Zasady refundacji :

Pasieki do 6 rodzin ( zarejestrowanych na dzień 30 września 2020r. z opłaconą składką ulową ) -Max. 20% stanu

Pasieki od 6 rodzin w górę ( zarejestrowanych na dzień 30 września 2020r. z opłaconą składką ulową ) - Max 50% stanu

UWAGA - przy wyborze oferenta / dostawcy proszę zwracać uwagę na takie aspekty :

  • czy oferent ponosi koszty przesyłki ( inaczej koszt ponosi odbiorca - koszt transportu nie jest refundowany )
  • czy oferent jest jest płatnikiem Vat / czy nie jest płatnikiem Vat ( refundacja jest naliczana od ceny netto )

ZAPISY / Informacje : czapli@o2.pl lub 693056571
DODATKOWE informacje : berentpasieka@wp.pl lub 601214883

TERMINY zapisów : do 15 LUTEGO 2021

Poniżej warunki udziału w refundacji oraz OFERTY do pobrania

Poniżej przedstawiam program szkoleń realizowanych przez PODR w Boguchwale.
Szkolenie odbędą się online, szczegółowych informacji udziela organizator, kontakt poniżej:

1. „Wykorzystanie produktów pszczelich” 01.12, godz. 10.00
Organizator: Adrian Kuźniarowicz
TELEFON: 723977330
EMAIL: adrian.kuzniarowicz@podrb.pl
Wykładowca: Paweł Kisała
Link do rejestracji: https://szkolenia.podrb.pl/wykorzystani ... odz-10-00/

2. „Zwalczanie chorób i szkodników pszczół” 02.12, godz. 10.00
Organizator: Adrian Kuźniarowicz
TELEFON: 723977330
EMAIL: adrian.kuzniarowicz@podrb.pl
Wykładowca: Paweł Kisała
Link do rejestracji: https://szkolenia.podrb.pl/zwalczanie-02-12-godz-10-00/

3. „Nowoczesna gospodarka pasieczna” 03.12, godz. 10.00
Organizator: Adrian Kuźniarowicz
TELEFON: 723977330
EMAIL: adrian.kuzniarowicz@podrb.pl
Wykładowca: dr.hab. Krzysztof Olszewski
Link do rejestracji: https://szkolenia.podrb.pl/nowoczesna-03-12-godz-10-00/

Z przyjemnością informujemy, iż koleżanka BARBARA TRAWIŃSKA zajęła drugie miejsce w konkursie "Pamiętajmy o ogrodach "

GRATULACJE !!!

Poniżej cała prezentacja do pobrania

Jeden ze slajdów prezentacji

Zarząd Koła informuje , iż :

- Składka członkowska na rok 2021 wynosi 85 zł
- Składka ulowa nie ulega zmianie i pozostaje na poziomie
4 zł od ula

Wpłat należy dokonywać na konto :
87 1240 1545 1111 0010 8702 3050

- Zużyte leki należy przygotować do zwrotu - jak w latach poprzednich
Zwrotu dokonujemy u Państwa Faliszewskich - po uprzednim uzgodnieniu terminu.
Informacja o rozpoczęciu zwrotów zostanie przekazana do członków za pomocą wiadomości SMS

- Przypominamy, iż przy pozyskiwaniu RHD - kluczowa jest konsultacja z lekarzem weterynarii.

Informację dodatkowe znajdą Państwo pod adresem :

http://pszczoly-lodz.pl/informacje-o-sprzedazy-bezposredniej-oraz-rolniczym-handlu-detalicznym/


Ze względu na bieżącą  sytuacje epidemiczna i związane z tym obostrzenia prawne odwołuje planowane na dzień 14 października [ środa]  spotkanie członków koła WZP nr .1 w Łodzi .

W przygotowaniu sa alternatywne sposoby komunikowania ,system powiadamiania SMS już działa inne warianty w przygotowaniu ,wszyscy członkowie będą na bieżąco informowani.

                                                          Sprawy bieżące – w związku ze zbliżającym się terminem wypłat refundacji za leki i matki/odkłady prosimy o podanie numeru konta na które należy przelać należne kwoty . Podajemy telefonicznie SMS lub na e-mail .

 Tel .698990420

 e-mail: barbara.trawinska@wp.pl

Inne informacje : e-mail : berentpasieka@wp.pl

  Tel  : 601214883

Prezes Koła nr.1 w Łodzi    Zdzisław Berent .

Z przyjemnością informujemy, iż Nasze koło ma nowe miejsce spotkań. Spotkania odbywać się będą w budynku "Centrum biznesowe SYNERGIA" w Łodzi przy ul. Wólczańskiej 143

Informujemy że 1-sze spotkanie członków Koła po przerwie odbędzie się 14 Października 2020 .r [ Środa]  godz.16:00  [Zarząd 14:30]

PILNIE prosimy o poinformowanie o zmianie liczby rodzin w pasiece .

Od aktualnego stanu pasieki  będzie zależała kwota refundacji oraz wysokość składek w roku 2021 .

Jak zmian nie ma – nie powiadamiamy.

Zmiany zgłaszamy na tel.698 990 420

13.09.2020 r  ks.W.Kamiński zaprasza na uroczystości w Parafii Piotra i Pawła .

Kiermasz od godz.10  Msza o 13 ,następnie wykłady .

Jeżeli ktoś z członków Koła będzie brał udział w uroczystościach i miał życzenie prosimy o przyniesienie symbolicznego słoiczka miodu jako daru ołtarza [ zgłoś do kogoś obecnego z Zarządu przed Msza].

Tegoroczna  Łódzka Naukowa Konferencja Pszczelarska została odwołana .

Informujemy ze Koło posiada nowa siedzibę.

O miejscu spotkań będzie informacja na stronie Koła wraz z mapką dojazdu

O terminie pierwszego spotkania po przerwie  spowodowanej pandemią będą wszyscy członkowie koła powiadomieni w odpowiednim terminie.

Członkowie  Koła  chcący zakupić sprzęt pasieczny na refundacje w 2021.r. proszeni są o składanie zamówień do końca WRZEŚNIA roku 2020 .

Dotyczy to programu refundacyjnego  :

  1. Sprzęt pasieczny .
  2. Gospodarka wędrowna.

Do skorzystania z dotacji mają członkowie posiadający  :

1.WNI – odebrana pracownia pszczelarska

2.RHD – rolniczy handel detaliczny

Zapisy /akces trzeba składać do Kol .Halinki Faliszewskiej  lub tel.693 o56 571.


Prezes Rejonowego Koła Pszczelarzy nr 1 w Łodzi, Zdzisław Berent, udzielił wywiadu rzgowskiej gazecie samorządowej Nasza Gmina o wpływie produktów pszczelich na odporność - cenne informacje szczególnie w czasach pandemii...

Zachęcamy do wprowadzenie miodu i innych produktów pszczelich do codziennej diety!


Pod poniższym linkiem artykuł o wpływie produktów pszczelich na odporność:
https://issuu.com/
rzgow_nasza_gmina/docs/
rng_2020_290/12

Od poniedziałku 11. 05. 2020 .r.  Biuro Zarządu WZP wznawia działalność ,pszczelarze którzy mają zrealizowane dostawy/zakupy sprzętu refundowanego proszeni są o składanie dokumentów.

Wskazany wcześniejszy kontakt telefoniczny pod numerem
42 678 92 74 celu usprawnienia podpisywania dokumentów.

Witam,

W związku z licznymi zapytaniami informuję, że w biurze WZP w Łodzi od połowy maja będą dyżury, podczas których będziemy przyjmować dokumenty niezbędne do rozliczenia projektów na zakup sprzętu pszczelarskiego i gospodarki wędrownej.
Na początku maja przedstawimy dokładny ich grafik.
W najbliższym czasie, dnia 4 maja, dyżur w biurze na Narutowicza, będzie pełnić Pani Wiceprezes. W tym dniu będzie także możliwość zrobienia zakupów w sklepie.
Przypominamy, że biuro cały czas pracuje zdalnie - kontakt przez prezesów poszczególnych kół.

Zarząd Rejonowego Koła Pszczelarzy nr.1 w Łodzi informuje , iż w związku z ogłoszeniem na terenie całego kraju STANU ZAGROŻENIA EPIDEMICZNEGO od dnia 16.03.2020 r do ODWOŁANIA nie będą odbywały się spotkania koła.

Wszystkie pytania związane z działalnością należy kierować na adres prezes@pszczoly-lodz.pl

Z przyjemnością informujemy, iż Wigilia Naszego koła odbędzie się w dniu 18.01.2019 o godzinie 14:30

W płat należy dokonywać na najbliższym grudniowym spotkaniu Koła.
Składka wynosi 50 zł/osoby.

Dzięki uprzejmości kolegi Damiana Błaszczyka udostępniamy zestaw materiałów do przygotowania pasków glicerynowych oraz roztworu kwasu szczawiowego.

Starowa Góra miodami słynąca

zdjęcie

Rozpoczęły się pierwsze rozmowy, które mają doprowadzić do zorganizowania wojewódzkich dożynek pszczelarskich w Rzgowie w 2021 r. Dla gminy Rzgów byłaby to znakomita promocja. W naszej gminie znajduje się ponad 20 większych pasiek, a pozostała część pszczelarzy posiada po 2-4 ule i nie jest  nigdzie zarejestrowana, więc ich liczba jest trudna do oszacowania. Jedna pasja włókiennika i eksportera odzieży

Wielkim promotorem tej inicjatywy jest mieszkaniec Starowej Góry, mistrz pszczelarski, 63-letni Zdzisław Berent, którego pasieki rozrzucone są w 11 lokalizacjach w promieniu 20 kilometrów od rodzinnego gospodarstwa pszczelarskiego. Mistrz jest prezesem Rejonowego Koła Pszczelarzy nr 1 w Łodzi.
- Jestem w zasadzie pszczelarzem w pierwszym pokoleniu, a moje wykształcenie, czyli pomaturalne studium włókiennicze jest kompletnie niezwiązane z pszczelarstwem. W latach 1992-2010 prowadziłem dwie firmy eksportujące polską odzież do Czech i na Bałkany. Sprawy zawodowe nigdy nie przeszkadzały mi jednak w zajmowaniu się pożytecznymi owadami – opowiada Zdzisław Berent.

Ojciec Zdzisława - Stanisław jako dziecko w czasie okupacji podpatrywał pracę w pasiece u Jagusi Płachty w Tychowie koło Czarnocina. Jednak gospodyni nie zdradzała wiele tajemnic pszczelarstwa. Ojciec nie miał wiedzy, którą mógłby po latach przekazać Zdzisławowi, któremu w bardzo młodym wieku zamarzyła się pasieka. Dlatego junior musiał zaczynać od zera.

Kupił pierwszą rójkę od nestora

- W wieku 13 lat przeczytałem wszystkie książki pszczelarstwie, jakie były na półce w bibliotece gromadzkiej - przyznaje Zdzisław Berent.  - Jako uczeń nie posiadałem pieniędzy na zakup pszczelej rodziny ani co gorsze: nie miałem u kogo terminować. Nikt nie traktował poważnie moich planów. Pomógł mi przypadek albo łut szczęścia. Moja mama usłyszała w ośrodku zdrowia, że lokalny nestor pszczelarstwa Franciszek Niewiadomy - z uwagi na swój podeszły wiek - potrzebuje pomocnika. Przyjął mnie. To u niego zdałem pierwszy egzamin polegający na wykonaniu tzw. sztucznego roju.

- Ta rójka to była nowa rodzina pszczela uzyskana w wyniku podziału starej. Tę rójkę otrzymałem potem w prezencie. Miałem też drugą rodzinę pszczelą, którą po prostu kupiłem od Franciszka Niewiadomego. Jeden tylko Stanisław Kurzawa, mój dziadek wierzył, że moja pasja nie jest chłopięca fanaberią. To on sprezentował mi deski na pierwszy ul. Takie były początki mojej pasieki, złożonej z dwóch uli w pierwszym roku terminowania u mistrza. Systematycznie ją powiększałem. Od 1976 r. działam w Rejonowym Kole Pszczelarzy nr 1 w Łodzi, którym obecnie kieruję. W 1982 r. zdobyłem tytuł mistrza pszczelarskiego.

Najlepszy pożytek z miasta

Chemizacja rolnictwa, zaorywanie zakrzaczonych, zadrzewionych miedz doprowadziło do tego, że brakuje tzw. pożytków dla pszczół, czyli miejsc gdzie zdobywają pożywienie. Pojawiło się nowe zjawisko -„wędrujących” pasiek. Ule przenoszone są tak, aby owady miały dostęp do kwitnących roślin w odległości 2,5-3 kilometrów od wylotek, czyli szpar wylotowych. Trudno w to uwierzyć, że najlepszy pożytek owady znajdują w mieście lub na przedmieściach. Tu kwitnie wiele roślin, które nie są sztucznie nawożone. Owady zaś uwielbiają miejską bioróżnorodność. Stąd pomysły lokowania uli na dachach nawet wysokich biurowców! Od kilku miesięcy 5 uli dostarcza miód z pasieki położonej w Łodzi na dachu Centrum Handlowego "Sukcesja" na wysokości ponad 20 metrów!

Pszczoły nie lubią monokultur – potrzebują różnorodnego pokarmu. Pszczelarz ze Starowej Góry wybiera więc plantacje rzepaku i skupiska lip albo plantacje rzepaku i pola facelii. Facelia błękitna to jedna z najbardziej cenionych roślin miododajnych. Jest to roślina pochodząca z Kalifornii. Łodygę ma wzniesioną, osiągającą około 70-80 cm wysokości, całą wraz z liśćmi szorstko owłosioną. Liczne niebieskofioletowe kwiaty wabią szczególnie pszczoły. Często wysiewana jest specjalnie dla pszczół. Uprawiana jest też na nasiona, na paszę zieloną i kiszonkę, a także, jako poplon w zależności od potrzeb.

Pożytki przepszczelone

Gdy na jakimś terenie  wyfruną owady z dwóch różnych pasiek, może zabraknąć pokarmu. W takim przepszczelonym terenie, jak powiada Zdzisław Berent, pszczoły z jego ula wyprodukują tak mało miodu, że wystarczy tylko na potrzeby wykarmienia rodziny pszczelej jesienią i zimą. Czasem nadwyżka miodu dla człowieka wynosi 5-10 kilogramów z ula, bywają jednak tłuste sezony jak 2017/2018, gdy z jednego ula można było uzyskać nawet powyżej 40 kilogramów miodu. Już dziś wiadomo, że sezon 2018/2019 będzie słabszy.

Aby powiększyć populację pszczół o najlepszych, wyselekcjonowanych cechach, człowiek hoduje pszczele matki. W pracowni Zdzisława Berenta larwy trafiają do inkubatorów. W środku, w plastikowych pudełeczkach - matecznikach  - w warunkach regulowanej temperatury i wilgotności – z larw wyrastają królowe matki, które mają przyklejony kolorowy znacznik. One pozwalają je odróżnić od robotnic, które królową karmią, czyszczą i masują.

Poza inkubatorami w gospodarstwie pasiecznym pracuje oczywiście cały ciąg technologiczny, pozwalający odwirować miód z ramek i pozbawić go naturalnych zanieczyszczeń, a następnie rozlać do słoików. W pracowni w części magazynowej stoją szklane gąsiory z pitnymi miodami. Może niebawem Starowa Góra zasłynie z nowego produktu regionalnego.

Ważne dla łasuchów

Laik uważa, że robi dobry zakup decydując się zawsze na miód o płynnej konsystencji. Tymczasem proces krystalizacji jest naturalny i świadczy o wysokiej jakości miodu i jego aktywności biologicznej. W zależności od rodzaju miody ulegają szybko krystalizacji (rzepakowy, z drzew owocowych, mniszek. Najdłużej krystalizują:  akacjowy, gryczany i  spadziowy. Właściwości chemiczne miodu pod wpływem krystalizacji nie zmieniają się – a tym samym nie traci on swoich własności leczniczych czy odżywczych. Skrystalizowany produkt może występować w postaci od twardej masy do konsystencji kremu.

Zdzisław Berent przestrzega, żeby w okresie jesienno-zimowym unikać kupowania miodów płynnych. Mogą one być podgrzane przed postawieniem na półce sklepowej i to obniża ich aktywność biologiczną. Prezes Z. Berent za naszym pośrednictwem zachęca wszystkich pszczelarzy do udziału w bezpłatnych szkoleniach, organizowanych m. in. przez Rejonowe Koło nr 1 w Łodzi.

Tekst i fot. Włodzimierz Kupisz

https://www.rzgow.pl/aktualnosci-a78/starowa-gora-miodami-slynaca-r2139

Ruszają zapisy na naszą konferencję. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych właściwym prowadzeniem gospodarstwa pasiecznego!!! Poniżej program i karta zgłoszeniowa.

Spotkajmy się w Synergii!

20.11.2021

Serdecznie zapraszamy wszystkich miłośników naszych listopadowych spotkań naukowych na piątą edycję corocznej konferencji organizowanej przez nasz Związek. W tym roku spotykamy się w Łodzi w budynku Centrum Biznesowego Synergia. ul.Wólczańska 143 [miejsce spotkań koła]

PROGRAM KONFERENCJI

8.30 - 9.00 – Otwarcie konferencji

9.00 – 11.30 – Prawidłowe przygotowanie rodzin pszczelich do zimowli czy to nadal problem?, dr inż. Jerzy Samborski

11.30 – 11.45 – przerwa kawowa

11.45 – 13.15 – Pobudzenie rodzin pszczelich do rozwoju – wykorzystanie wczesnych pożytków towarowych, dr inż. Jerzy Samborski

13.15 – 14.00 – dyskusja

14.00 – 14.45 – obiad

14.45 – 16.15 - Aktualne spojrzenie na metody zapobiegania i zwalczania chorób pszczół, dr n.wet. Maria Zoń

16.15 – 16.30 – Rafał Orlicki – Vet - Animal – wykład sponsorowany

16.30 16.45 – przerwa kawowa

16.45 – 18.15 - Czy potrafimy rozróżnić choroby czerwiu pszczelego? Diagnostyka różnicowa chorób czerwiu, dr n.wet. Maria Zoń

18.15 – 19.00 - dyskusja

19.00 - zakończenie konferencji

dr inż. Jerzy Samborski – Wydział Biotechnologii i Hodowli Zwierząt, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

dr n.wet. Maria Zoń – Uniwersyteckie Centrum Medycyny Weterynaryjnej UJ-UR w Krakowie.

Opłata konferencyjna 90 zł (w tym obiad i przerwy kawowe)

Bliższe szczegóły już niebawem...

W imieniu Zarządu Koła, przekazujemy następujące informację :

1.Najbliższe Spotkanie Członków Koła planowane jest na 9 WRZEŚNIA 2021 ( CZWARTEK )
Miejsce spotkania : Miejsce konferencyjne SYNERGIA przy ul.Wólczańskiej

2.Kolega Darek Derewenda proponuje zakup :
INVERTIX 72F w cenie 46 złotych za wiadro 15 Litrów
Zakup paletowy
Konieczna przedpłata
Kontakt : Dariusz Derewenda 604 273 079
Chętnych zapraszamy do kontaktu.

Zapraszamy na szkolenie z Markiem Podlewskim

„Szkolenie realizowane jest w oparciu o środki pochodzące z budżetu państwa i Komisji Europejskiej” w ramach projektu szkoleniowego 111/2020. Poprowadzi je mgr Marek Podlewski.

PROGRAM SZKOLENIA

10.04.2020 Sobota

9.15 – 10.45- Elementy współczesnej gospodarki pasiecznej w aspekcie zdrowotności pszczół, wydajności i jakości pozyskiwania miodu.

10.45 – 11.00 Przerwa

11.00 – 12.30 - Elementy współczesnej gospodarki pasiecznej w aspekcie zdrowotności pszczół, wydajności i jakości pozyskiwania miodu.

12.30 – 14.00 - Wybrane elementy rotacyjnej gospodarki pasiecznej- ich wpływ na zdrowotność pszczół

14.00 – 15.00 Przerwa

15.00 – 16.30 -Wybrane elementy rotacyjnej gospodarki pasiecznej- ich wpływ na zdrowotność pszczół

11.04.2020 - Niedziela

10.30 – 12.00 - Wpływ chorób pszczół, głównie Varroa Destructor, na rozwój i kondycję rodzin pszczelich

12.00 – 12.15 - Przerwa
12.15 – 13.45- Wpływ chorób pszczół, głównie Varroa Destructor, na rozwój i kondycję rodzin pszczelich

13.34 – 14.30 przerwa

14.30 – 16.00 - Selekcja pszczół drogą do utrzymania zdrowych i silnych rodzin pszczelich

 

Link do ankiety dla członków WZP, którą trzeba wypełnić, żeby zarejestrować się na szkolenie:

https://docs.google.com/.../1FAIpQLSfQLLRJsPr.../viewform...

Strona używa Ciasteczek dowiedz się więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close